Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định Thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp ...

Tin tức sự kiện  
Quyết định Thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2019-2020

Ngày 04/11/2021, Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 79/QĐ-TTr về thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2019-2020.

Đối tượng thanh tra: Giám đốc sở Công thương; Giám đốc sở Văn hoá - Thể thao & Du lịch; Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm.

Thời kỳ thanh tra: từ 01/01/2019 đến tháng 31/12/2020. Trong quá trình thanh tra nếu có vấn đề liên quan thì tiến hành thanh tra trước và sau thời kỳ.

Thời hạn thanh tra là 70 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Việc giám sát hoạt động Đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra tỉnh tự giám sát.​​