Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định Thanh tra công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn thị trấn Tân Thanh và xã Thanh Tân, huyện Thanh...

Tin trong ngành  
Quyết định Thanh tra công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn thị trấn Tân Thanh và xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm

Ngày 03/3/2021, Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 09/QĐ-TTr về thanh tra công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn thị trấn Tân Thanh và xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm.

Thời kỳ thanh tra: từ 01/7/2014 đến tháng 31/12/2020. Trong quá trình thanh tra nếu có vấn đề liên quan thì tiến hành thanh tra trước và sau thời kỳ.

Thời hạn thanh tra là 70 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.