Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định tặng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ cho 17 tập thể

Thi đua, khen thưởng  
Quyết định tặng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ cho 17 tập thể

Ngày 20/10/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 646/QĐ-TTCP về việc tặng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ cho 17 tập thể.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm: