Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh Hà Nam về việc thực hiện Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngà...

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh Hà Nam về việc thực hiện Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 14/7/2020 của HĐND tỉnh Hà Nam