Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022

Ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về cổng Thông tin điện tử  
Quyết định Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022
Số ký hiệu: 422/QĐ-TTg
Độ khẩn:
Ngày đến: 04/04/2022
Hình thức: Công văn
Số đến365
Ngày văn bản: 04/04/2022
Sổ văn bản:
Hạn xử lý:
Đơn vị ban hành: Văn phòng Chính phủ
Trích yếu: Quyết định Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022