Tăng cường thanh tra trách nhiệm, thanh tra theo chuyên đề, giảm thanh tra vụ việc

Theo đó, ngành Thanh tra tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức chính trị cho công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và về thi đua khen thưởng. Quán triệt nhiệm vụ thi đua, khen thưởng của ngành Thanh tra giai đoạn 2021 - 2025, góp phần hoàn thành xuất sắc Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Trong công tác thanh tra, thời gian tới sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hoạt động thanh tra phải bám sát, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của các cấp, các ngành. Đổi mới công tác thanh tra theo hướng tăng cường thanh tra trách nhiệm, thanh tra theo chuyên đề, giảm thanh tra vụ việc; nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với các tổ chức, cá nhân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Hoạt động thanh tra, kiểm tra hướng vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý và cơ chế, chính sách; thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn phát động phong trào thi đua ngành thanh tra  

Bên cạnh đó, tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% đối với vụ việc mới phát sinh; tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên 80%. Tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước và hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (tập trung ở khu vực xã, phường, thị trấn); vận hành và cập nhật thường xuyên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo.

Mặt khác, triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt việc khen thưởng, bảo vệ người tố cáo và tố giác hành vi tham nhũng; đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng thể chế và xây dựng Ngành, cụ thể, tập trung triển khai thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và xây dựng trình Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); xây dựng, ban hành các Thông tư quy định và hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Ban hành các văn bản pháp luật, quy định, quy chế hướng dẫn theo thẩm quyển; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng; đẩy mạnh cải cách hành chính, thông tin, tuyên truyền, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin vào chỉ đạo, điều hành và hoạt động của ngành; phối hợp với các bộ, ngành Trung ương xây dựng và hoàn thiện thể chế về công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. Thanh tra các cấp, các ngành tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; trong đó chú trọng xây dựng tổ chức bộ máy để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ.

Gắn xây dựng điển hình tiên tiến trong thi đua với xây dựng các mô hình điển hình trong thanh tra kinh tế - xã hội

Tiếp tục hưởng ứng 04 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” theo Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 27/KH-HĐTĐKT ngày 29/8/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”. Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 theo Quyết định 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng cả về nội dung, hình thức. Thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, của địa phương, của cơ quan, đơn vị và chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ. Đẩy mạnh phong trào thi đua  theo chuyên đề; gắn việc xây dựng điển hình tiên tiến trong thi đua với việc xây dựng các mô hình điển hình trong công tác thanh tra kinh tế - xã hội, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tổ chức tổng kết rút bài học kinh nghiệm để nhân rộng các mô hình hay, có hiệu quả trong toàn Ngành. Đổi mới về cách thức, bố trí các cụm, khối thi đua hợp lý, xây dựng thang điểm thi đua, tiêu chí thi đua; bình xét khen thưởng; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức, triển khai phong trào thi đua đạt hiệu quả.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành trong 75 năm và những kết quả, thành tích đạt được trong những năm qua, toàn ngành Thanh tra tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.​