Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tin tức sự kiện  
Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xác định rõ công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đòi hỏi có sự chung tay, cộng đồng trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và vai trò quan trọng của người dân trong việc phát hiện và tố giác hành vi tham nhũng. Công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng là nhân tố quyết định công cuộc đấu tranh hết sức quyết liệt, bền bỉ đối với các hành vi tham nhũng.

Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Hà Nam như sau:

a. Việc xây dựng chương trình công tác thanh tra

Thanh tra tỉnh thường xuyên rà soát và xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, tham mưu UBND tỉnh Chương trình công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh Hà Nam của các cơ quan có chức năng thanh tra trong phạm vi toàn tỉnh, khắc phục việc đánh giá và chấm điểm thời hiệu hoàn thành nhiệm vụ.

b. Việc đôn đốc thực hiện chương trình công tác thanh tra

Bám sát Chương trình công tác thanh tra, Thanh tra tỉnh chủ động triển khai thực hiện giám sát các Đoàn thanh tra theo quy định; Thực hiện đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác thanh tra theo chương trình kế hoạch đảm bảo tiến độ; thực hiện đôn đốc các kết luận thanh tra. Qua đôn đốc việc thực hiện kết luận sau thanh tra có nhiều chuyển biến tích cực, những kiến nghị tại các kết luận thanh tra cơ bản được thực hiện kịp thời, nghiêm túc. Chỉ đạo Thanh tra các huyện, thành phố, sở ngành tăng cường phát hiện xử lý tội phạm tham nhũng qua thanh tra, kiểm tra.

c. Việc thống nhất chỉ đạo thực hiện đánh giá

Tổ chức triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng theo bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh của Thanh tra Chính phủ. Đồng thời yêu cầu các cơ quan thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

Tất cả các nội dung thực hiện phải có tài liệu chứng minh.

Thanh tra tỉnh chủ trì thẩm định, phối hợp với các sở ngành để đánh giá, chấm điểm.

Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thanh tra tỉnh với Ban Nội chính Tỉnh ủy theo Quyết định số 983-QĐ/TU ngày 08/5/2015 của Tỉnh ủy nắm bắt kịp thời việc phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng tại các cơ quan điều tra, truy tố. ​