Theo đó, ngành Thanh tra tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức chính trị cho công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và về thi đua khen thưởng góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong công tác thanh tra, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hoạt động thanh tra phải bám sát, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của các cấp, các ngành.

Đổi mới công tác thanh tra theo hướng tăng cường thanh tra trách nhiệm, thanh tra theo chuyên đề, giảm thanh tra vụ việc; nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm.

Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với các tổ chức, cá nhân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra hướng vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý và cơ chế, chính sách; thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC), thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ chính trị; Nghị quyết số 39/2012/QH13, Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KN,TC đông người, phức tạp, kéo dài theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP của TTCP.

 Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn trao Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Ảnh: LP

Tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc KN,TC, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% đối với vụ việc mới phát sinh; tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết KN, xử lý TC đã có hiệu lực pháp luật trên 80%.

Tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước và hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, giải quyết KN,TC; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN,TC (tập trung ở khu vực xã, phường, thị trấn); vận hành và cập nhật thường xuyên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về KN,TC.

Trong công tác PCTN, triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN. Thực hiện tốt việc khen thưởng, bảo vệ người TC và tố giác hành vi tham nhũng và tập trung triển khai thực hiện Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật PCTN; kế hoạch triển khai thi hành Luật PCTN ban hàn kèm theo Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng thể chế và xây dựng ngành; xây dựng, ban hành các thông tư quy định và hướng dẫn thực hiện công tác PCTN. Phối hợp với các bộ, ngành Trung ương xây dựng và hoàn thiện thể chế về công tác thanh tra, KN,TC, PCTN.

Thanh tra các cấp, các ngành tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, trong đó chú trọng xây dựng tổ chức bộ máy để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ.

Đặc biệt là tổ chức thực hiện các phong trào thi đua có hiệu quả, trong đó tiếp tục hưởng ứng 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động gồm: Phong trào “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Bên cạnh đó, không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng cả về nội dung, hình thức. Thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, của địa phương, của cơ quan, đơn vị và chỉ đạo của TTCP.

Đẩy mạnh phong trào thi đua  theo chuyên đề; gắn việc xây dựng điển hình tiên tiến trong thi đua với việc xây dựng các mô hình điển hình trong công tác thanh tra kinh tế - xã hội, tiếp công dân, giải quyết KN,TC, PCTN, tổ chức tổng kết rút bài học kinh nghiệm để nhân rộng các mô hình hay, có hiệu quả trong toàn Ngành.

Đổi mới về cách thức, bố trí các cụm, khối thi đua hợp lý, xây dựng thang điểm thi đua, tiêu chí thi đua; bình xét khen thưởng; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức, triển khai phong trào thi đua đạt hiệu quả.