Nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo vào thời điểm diễn ra SeaGames 31

Mặc dù trong những tháng đầu năm 2022, nhìn chung tình hình khiếu kiện của công dân giảm, nhưng vào thời điểm diễn ra SeaGames 31, Kỳ họp thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khoá XV, tình hình khiếu kiện của công dân phát sinh nhiều vấn đề phức tạp.

Cụ thể, nhiều nhóm công dân khiếu kiện của các địa phương và các nhóm công dân khiếu kiện lưu trú dài ngày tại Thủ đô tập trung tại khu vực trung tâm hành chính Ba Đình, khu vực Trụ sở tiếp công dân Trung ương và một số cơ quan Trung ương la hét, căng băng rôn, khẩu hiệu; có trường hợp kích động các công dân khiếu kiện khác, có những hành vi thô tục, phản cảm, thiếu văn hoá; gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự của Thủ đô nói chung và hoạt động của Trụ sở nói riêng.

Từ đó, Thanh tra Chính phủ (TTCP) chỉ đạo Ban Tiếp công dân Trung ương tăng cường công tác tiếp công dân, phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh, bảo vệ; chủ động liên hệ với UBND các tỉnh, thành phố có công dân khiếu kiện đông người, phức tạp tại Thủ đô Hà Nội cử Tổ công tác phối hợp, vận động công dân trở về địa phương, tránh để các phần tử cơ hội chính trị lợi dụng lôi kéo, tránh diễn biến phức tạp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Tiếp hơn 150.000 lượt người

Về công tác tiếp công dân, trong những tháng đầu năm, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp có 158.824 lượt người, với tổng số người được tiếp là 171.781 người về 126.145 vụ việc, có 1.417 đoàn đông người. Trong đó, TTCP chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, đã tiếp 1.002 lượt, với 3.472 người được tiếp đến trình bày về 890 vụ việc, có 145 đoàn đông người. Các bộ, ngành đã tiếp 16.091 lượt, với 16.757 người được tiếp về 16.005 vụ việc, có 21 đoàn đông người. Các địa phương đã tiếp 141.731 lượt, với 151.552 người được tiếp về 109.250 vụ việc, có 1.251 đoàn đông người. Thủ trưởng cơ quan hành nhà nước các cấp đã tiếp 44.518 lượt với người được tiếp về 47.124 vụ việc, có 510 đoàn đông người. Trong đó, Thủ trưởng trực tiếp tiếp 36.073 lượt (chiếm 81,0% tổng số lượt tiếp), ủy quyền tiếp 8.445 lượt (chiếm 19,0% tổng số lượt tiếp).

Các bộ, ngành có số lượt công dân đến KNTC, kiến nghị, phản ánh nhiều: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Lao động, Thương binh, Xã hội, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Bộ Công thương…
- Các bộ, ngành tiếp nhiều lượt đoàn đông người: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh, Xã hội, Bộ Giao thông vận tải, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
- Các địa phương có số lượt người KNTC, kiến nghị, phản ánh nhiều: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Quảng Nam, Đồng Nai, Bắc Giang, An Giang, Hải Dương, Thái Nguyên…
- Các địa phương có nhiều lượt đoàn đông người: Ninh Thuận, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hà Nội, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Tĩnh…

Về công tác xử lý đơn thư, các cơ quan hành chính tiếp nhận 186.824 đơn các loại; đã xử lý 175.493 đơn, có 151.036 đơn đủ điều kiện xử lý, chiếm 80,8% tổng số đơn đã xử lý; qua xử lý có 22.589 đơn khiếu nại, 9.078 đơn tố cáo, 119.369 đơn kiến nghị, phản ánh; có 10.452 vụ việc khiếu nại, 3.289 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước.

Cụ thể, TTCP tiếp nhận, đã xử lý 4.483 đơn, trong đó có 4.056 đơn đủ điều kiện xử lý, chiếm 90,5%. Qua xử lý đơn, đã phát hành văn bản hướng dẫn công dân và chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết. Thủ tướng Chính phủ giao TTCP kiểm tra, rà soát 39 vụ việc. Các bộ, ngành Trung ương tiếp nhận 11.383 đơn các loại; đã xử lý 9.553 đơn, có 8.463 đơn đủ điều kiện xử lý, chiếm 74,3%, trong đó khiếu nại 2.123 đơn, tố cáo 832 đơn, còn lại là kiến nghị và phản ánh; có 2.020 vụ việc khiếu nại và 1.231 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền. Các địa phương tiếp nhận 170.958 đơn các loại; đã xử lý 161.884 đơn, có 138.517 đơn đủ điều kiện xử lý, chiếm 81,0% trong đó khiếu nại 16.977 đơn, tố cáo 8.183 đơn, còn lại là kiến nghị và phản ánh; có 8.397 vụ việc khiếu nại và 2.054 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền.

Đã giải quyết gần 10.000 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền

Về kết quả giải quyết KNTC theo thẩm quyền, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã giải quyết 9.865/13.741 vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 71,8%. Trong đó, TTCP tiến hành kiểm tra, rà soát và kết luận, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý 19/39 vụ việc; các bộ, ngành Trung ương đã giải quyết 2.180 vụ việc, các địa phương đã giải quyết 7.666 vụ việc. Các bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải quyết KNTC thuộc thẩm quyền đạt cao gồm: Bộ Công an, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Quảng Ngãi, Cần Thơ, Bạc Liêu, Bình Phước, Đồng Tháp, Hậu Giang...

Thông qua công tác giải quyết KNTC đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước 3,4 tỷ đồng, 1,6 ha đất; trả lại cho tổ chức, cá nhân 16,9 tỷ đồng, 3,3 ha đất; khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 20 tổ chức, 258 cá nhân; kiến nghị xử lý 279 người (trong đó có 231 cán bộ, công chức); chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 13 vụ, 14 đối tượng (có 10 cán bộ, công chức).


Bên cạnh đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, TTCP đã ban hành các kế hoạch đôn đốc kiểm tra các vụ việc KNTC đông người phức tạp, kéo dài theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019, Kế hoạch số 1910/KH-TTCP ngày 29/10/2021 của TTCP về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài tại các địa phương. Theo đó, trong thời gian tới, TTCP sẽ tổ chức sơ kết để đánh giá toàn diện, đầy đủ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài báo cáo Chính phủ, Quốc hội.

Cùng với đó, TTCP đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đồng thời thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân, KNTC, đảm bảo thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là ban hành kế hoạch phối hợp tiếp công dân trong thời gian diễn ra Hội nghị Trung ương 5, Sea Games 31 và kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV. Tiếp tục chủ động nắm tình hình công dân khiếu kiện, nhất là các địa phương có đoàn đông người khiếu kiện, phức tạp tiềm ẩn nguy cơ phát sinh “điểm nóng”. Hoàn thành báo cáo của Chính phủ và tiếp thu, hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu của Đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC giai đoạn 2016 - 2021, cử cán bộ tham gia Đoàn giám sát tại các bộ, ngành, địa phương theo yêu cầu; tham mưu ban hành Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện các kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong quá trình giám sát về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC tại Nghị quyết số 42/2021/QH15.

Chủ động nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới

Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng tiếp công dân, toàn ngành Thanh tra cần tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, đảm bảo các công dân đến Trụ sở đều được tiếp, hướng dẫn theo quy định; xử lý kịp thời các đơn thư; phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng và Tổ công tác của địa phương đảm bảo an ninh, trật tự tại Trụ sở và trên phạm vi cả nước. Đồng thời, chủ động trong việc nắm tình hình KNTC trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là ở những địa phương đang có hoặc tiềm ẩn xảy ra vụ việc đông người, phức tạp để chủ động đôn đốc, phối hợp với địa phương giải quyết, xử lý. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, bộ, ngành, Trung ương, địa phương tập trung xử lý tình trạng khiếu kiện đông người; xây dựng báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC năm 2022 trình Quốc hội Khóa XV tại kỳ họp thứ Tư. Qua đó, giải quyết kịp thời các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền; tích cực rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh, tiếp công dân, giải quyết KNTC là một trong những nội dung trọng tâm để thống nhất, triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022 (Ảnh: QA)

Tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 toàn ngành Thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, ngành Thanh tra cần tham mưu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về tiếp công dân, giải quyết KNTC trong bối cảnh trạng thái tình hình mới khi khiếu nại tố cáo gia tăng; Đề nghị UBND các tỉnh thành phố cần phối hợp chặt chẽ với TTCP để rà soát, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết các vụ việc KNTC phức tạp, tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg và Kế hoạch số 363/KH-TTCP; Đề nghị các địa phương cần làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, nhất là vào các đợt phục vụ Hội nghị Trung ương, kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV; Chủ động nắm bắt tình hình khiếu kiện của công dân, tập trung giải quyết ngay từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng”, góp phần bảo đảm ổn định chính trị, xã hội, an ninh, trật tự phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội./.


Quỳnh An​