Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nâng cao hiệu quả xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Nâng cao hiệu quả xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn

Việc xác minh tài sản, thu nhập (TSTN) của người có chức vụ, quyền hạn là việc làm rất cần thiết và có vai trò hết sức quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, gắn với chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh, đặc biệt là việc tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát TSTN số 07-QC/TU ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Tỉnh ủy Hà Nam.

Để nâng cao hiệu quả xác minh TSTN của người có chức vụ, quyền hạn cần thiết ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn về thời gian, cách thức xác minh TSTN đối với các đối tượng được xác minh, theo hướng:

+ Cần thiết xem xét, phân tích kỹ nguồn gốc hình thành tài sản trong bản kê khai TSTN lần đầu.

+ Chú trọng phần biến động tài sản và giải trình lý do biến động.

+ Xem xét, đối chiếu với bản kê khai TSTN của vợ/chồng người được xác minh (nếu nằm trong đối tượng phải kê khai TSTN) để đánh giá một cách khách quan, đầy đủ, chính xác và đảm bảo tính trung thực hay không. Kiểm soát TSTN của cán bộ, công chức một cách toàn diện hơn, vì theo quy định con trên 18 tuổi thì bố mẹ không phải kê khai tài sản, điều này dễ dẫn đến việc “lách luật", bố mẹ tham nhũng chuyển tài sản cho con đã thành niên đứng tên sở hữu.​