Đổi mới cách thức chỉ đạo, điều hành hoạt động

Thanh tra Chính phủ đã ban hành văn bản gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh Thanh tra các bộ, cơ quan ngang bộ và các tỉnh, thành phố để hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2023.

Theo đó, việc xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2023 phải đảm bảo hoạt động thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát triến kinh tế, xã hội của các cấp, các ngành. Tiếp tục đổi mới phương pháp tiến hành thanh tra, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra, bảo đảm tiến độ các cuộc thanh tra được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung vào các ngành, lĩnh vực, địa phương phát sinh nhiều vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, dư luận có nhiều ý kiến; đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý tình trạng lãng phí đất đai, đất được giao, cho thuê nhưng chậm đưa vào sử dụng.

Đáng chú ý, cần thực hiện nghiêm và đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động thanh tra, nhất là Nghị quyết 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu Thanh tra các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần ốn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Nâng cao năng lực và đổi mới cách thức chỉ đạo, điều hành hoạt động để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ cũng là một trong những mục tiêu, yêu cầu nêu tại Hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

 Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại một hội nghị giao ban. Ảnh: Ngô Tân

 Phối hợp chặt chẽ với Kiểm toán Nhà nước để xử lý chồng chéo

“Nâng cao hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức và Nhân dân, góp phần thúc đẩy hiệu quả công tác của ngành Thanh tra” - là một trong những nhiệm vụ của công tác xây dựng Ngành  được Thanh tra Chính phủ hướng dẫn.

Về nhiệm vụ thanh tra năm 2023, Thanh tra Chính phủ tiếp tục thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ trên các lĩnh vực quan trọng, chủ yếu, cơ bản góp phần chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước, phát hiện, phòng ngừa, xử lý vi phạm và hoàn thiện chính sách, pháp luật trên lĩnh vực được thanh tra; thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp tỉnh trong công tác quản lý đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng đất đai; khai thác tài nguyên, khoáng sản; thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng…

Nhiệm vụ chủ yếu của Thanh tra Bộ sẽ là thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân, dự án đầu tư, quản lý vốn, mua sắm tài sản của các đơn vị thuộc Bộ; thanh tra các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quản lý ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước.

Thanh tra theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Chỉ thị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thanh tra việc quản lý vốn, tài sản, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước do Bộ trưởng quyết định thành lập.

Thanh tra theo yêu cầu của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thanh tra lại, kiểm tra tính chính xác, khách quan của các kết luận thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc bộ…

 Thanh tra Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành hướng dẫn cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2023. Ảnh: Ngô Tân

Thanh tra cấp tỉnh có nhiệm vụ thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của sở, ngành cấp tỉnh, trong đó cần tập trung vào những nội dung quan trọng, lĩnh vực dư luận xã hội quan tâm.

Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của Giám đốc sở và Chủ tịch UBND cấp huyện. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp huyện, tập trung thanh tra các dự án đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng đất đai.

Thanh tra theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh; thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thanh tra lại, kiểm tra tính chính xác, khách quan các kết luận thanh tra của sở, huyện...

Văn bản hướng dẫn cũng nêu rõ, Thanh tra Chính phủ, các cơ quan, đơn vị thanh tra sẽ phối hợp xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, nhất là thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp được quy định trong Luật Thanh tra (sửa đổi) và Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh phối hợp chặt chẽ với Kiểm toán Nhà nước để trao đổi, thống nhất xử lý chồng chéo trong kế hoạch thanh tra, kiểm toán theo nguyên tắc, trong 1 năm kế hoạch, không được tiến hành thanh tra, kiểm toán cùng một nội dung tại một đối tượng cụ thể...

Kế hoạch thanh tra năm 2023 sau khi được phê duyệt phải gửi về cơ quan thanh tra cấp trên, Kiểm toán Nhà nước và thông báo cho đối tượng thanh tra, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện và phối hợp xử lý chồng chéo trong quá trình thực hiện.

Ngô Tân