Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ

Xin ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân cho các dự thảo văn bản Quy phạm pháp luật  
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ