Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiến nghị xử lý sai phạm đối với một số doanh nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan  
Kiến nghị xử lý sai phạm đối với một số doanh nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản
Thi hành Quyết định số 27/QĐ-TTr ngày  22/5/2020 của Chánh thanh tra tỉnh Hà Nam về thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật đối với một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, Đoàn thanh tra liên ngành đã tiến hành làm việc với các công ty và tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra tại các các đơn vị

Thi hành Quyết định số 27/QĐ-TTr ngày  22/5/2020 của Chánh thanh tra tỉnh Hà Nam về thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật đối với một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, Đoàn thanh tra liên ngành đã tiến hành làm việc với các công ty và tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra tại các các đơn vị. Ngày 31/8/2020, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành các Kết luận thanh tra số:

- 70/KL-TTr v/v kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản của Công ty TNHH MTV đá XD Transmeco.

- 71/KL-TTr v/v kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản của Công ty CP KS Nam Hà.

- 72/KL-TTr v/v kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản của Công ty CP Lĩnh Sơn.

- 73/KL-TTr v/v kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản của Công ty CP NXK Havico.

- 74/KL-TTr v/v kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản của Công ty TNHH MTV SX&KD VLXD Hà Nam.

- 75/KL-TTr v/v kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản của Công ty CP TĐTV ĐTXD Hải Lý.

- 76/KL-TTr v/v kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản của Công ty TNHH KTĐ Xuân Tùng.

- 77/KL-TTr v/v kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản của Công ty CP ĐT XNK Hà Nam.

- 78/KL-TTr v/v kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản của Công ty TNHH Thanh Tâm.

- 79/KL-TTr v/v kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản của Công ty TNHH Trường Xuân HN.

- 80/KL-TTr v/v kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản của Công ty CP Sơn Hải.

- 82/KL-TTr v/v kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản của Công ty TNHH vận tải Châu Giang.

12 doanh nghiệp đang hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh nêu trên có đủ các điều kiện theo quy định để được khai thác và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường; trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật về khoáng sản, đất đai, môi trường, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, pháp luật về lao động, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội và pháp luật về quản lý thuế. Tuy nhiên còn một số tồn tại chưa được khắc phục trên các lĩnh vực.

Tại kết luận đã kiến nghị:

1. Yêu cầu các Công ty

- Về lĩnh vực tài nguyên và môi trường: Lập, công khai kế hoạch quản lý môi trường theo quy định; Hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường giai đoạn vận hành dự án và hoàn thiện thủ tục theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; Khai thác trong phạm vi mốc giới và theo đúng công suất đã được phê duyệt; Lắp đặt trạm cân, camera theo quy định; Thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để thực hiện ký hợp đồng thuê đất bãi chế biến và khu vực văn phòng.

- Về lĩnh vực sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và phương pháp khai thác đá:

Về XDCB mỏ: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc XDCB mỏ; Thực hiện đúng trình tự khai thác theo thiết kế, thường xuyên cạy gỡ đá om đá treo trên sườn tầng, ...Thực hiện tốt việc hành tự sổ sách, hồ sơ VLNCN đầy đủ, đúng quy định.

- Lĩnh vực lao động và BHXH: Thực hiện đầy đủ các loại báo cáo định kỳ về tình hình tai nạn lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động, thay đổi lao động; Ký Hợp đồng lao động đầy đủ các nội dung theo quy định; Thực hiện khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động, khám sức khỏe định kỳ; Thực hiện đo quan trắc môi trường đủ tần xuất theo yêu cầu; Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; Đóng BH đầy đủ cho người lao động thuộc diện bắt buộc phải tham gia.

- Lĩnh vực thực hiện nghĩa vụ nhà nước: Kê khai doanh thu đủ, đúng thời điểm; Hạch toán chi phí đầy đủ hồ sơ chứng từ hợp lý, hợp lệ; Hạch toán trích khấu hao TSCĐ đúng quy định; Kê khai đúng tổng thu nhập chịu thuế TNCT, thuế TNCN; Kê khai thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết với đơn vị chủ quản.

- Yêu cầu các công ty nộp vào ngân sách nhà nước theo quyết định của cơ quan thuế số tiền kê khai sai và các khoản xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Điều chỉnh số liệu sổ sách kế toán, số liệu kê khai thuế theo quy định.

2. Đề nghị các Sở, ngành liên quan

Trong thời gian các Công ty còn hoạt động khai thác khoáng sản:

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Theo dõi, đôn đốc Công ty chấp hành nghiêm pháp luật về khoáng sản, đất đai và môi trường; Hướng dẫn Công ty hoàn thiện thủ tục với cơ quan quản lý nhà nước. Trong đó đối với các nội dung: Lập, công khai kế hoạch quản lý môi trường; Hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường; Khai thác trong phạm vi mốc giới và theo đúng công suất đã được phê duyệt; Lắp đặt trạm cân, camera theo quy định; Thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để thực hiện ký hợp đồng thuê đất bãi chế biến và khu vực văn phòng.

- Sở Công Thương: Giám sát, yêu cầu Công ty khai thác tuân thủ đúng theo Thiết kế mỏ đã được phê duyệt; thường xuyên cậy gỡ đá om, đá treo trên sườn tầng, lập hộ chiếu khoan nổ mìn, phiếu lệnh nổ đúng mẫu quy định. Đồng thời tính toán cụ thể khối lượng thuốc nổ để đơn vị thực hiện việc xây dựng cơ bản mỏ từng giai đoạn theo thiết kế.

- Sở Xây dựng: Đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc xây dựng cơ bản mỏ.

- Sở LĐTB&XH: Theo dõi, đôn đốc Công ty khắc phục các tồn tại nêu trên; chấp hành nghiêm pháp luật về lao động, an toàn vệ sinh lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội.

- Cục thuế tỉnh: Thu số tiền thuế TNDN, thuế TNCN, thuế GTGT do Công ty kê khai sai và số tiền chậm nộp của số tiền trên vào ngân sách nhà nước; theo dõi, đôn đốc Công ty chấp hành nghiêm pháp luật về quản lý thuế.

- Các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, LĐ-TB&XH, Cục thuế tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền xử lý các sai phạm của Công ty theo quy định của pháp luật./.


Tin liên quan