Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận thanh tra số 74/KL-TTr về việc thực hiện chính sách pháp luật của Công ty TNHH xây dựng 199

Kết luận thanh tra số 74/KL-TTr về việc thực hiện chính sách pháp luật của Công ty TNHH xây dựng 199

Thực hiện Quyết định số 34/QĐ-TTr ngày 22/6/2021 của Chánh thanh tra tỉnh Hà Nam về thanh tra một việc thực hiện chính sách pháp luật của một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Phủ Lý.

Ngày 08/9/2021 Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 74/KL-TTr về việc thực hiện chính sách pháp luật của Công ty TNHH xây dựng 199  (địa chỉ: phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý).​