Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Triển khai, thực hiện Thông báo số 23/TB-BPC ngày 05/12/2022 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh