Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách th...

Tuyên truyền CCHC  
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp

Thực hiện kế hoạch số 3026/KH-UBND ngày 10/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch số 49/KH-TTr ngày 23/11/2022 triển khai thực hiện.

Chi tiết trong file đính kèm :

KH trien khai NQ so 131 cua CP.pdf