Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học chào mừng ngày khoa học và công nghệ Việt Nam (18/5/2021)

Thông tin về sáng kiến, đề tài khoa học  
Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học chào mừng ngày khoa học và công nghệ Việt Nam (18/5/2021)
Căn cứ Kế hoạch hoạt động khoa học - công nghệ của Thanh tra Chính phủ năm 20121; căn cứ Công văn số 925/BKHCN-VP ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ như sau