Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch phát triển chính quyền số giai đoạn 2025 2030

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Kế hoạch phát triển chính quyền số giai đoạn 2025 2030

Thực hiện Quyết định số 1516/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nhằm triển khai có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động triển khai các nhiệm vụ, hiện đại hóa công tác hành chính, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh, Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch số 42/KH- TTr ngày 13/10/2022 thực hiện Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Thanh tra tỉnh cần quan tâm lựa chọn một số đối tượng cụ thể trong phạm vi quản lý nhà nước của mình để ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ cho việc chuyển đổi số như:

1. Ứng dụng có hiệu quả hệ thống CSDL xử lý chồng chéo và lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu phát triển ứng dụng này hướng tới xây dựng “Hệ sinh thái nghiệp vụ thanh tra (Thanh tra 4.0)" với mục tiêu là quản lý toàn diện hoạt động thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành trên môi trường số;

2. Xây dựng, phát triển ứng dụng CSDL kiểm soát tài sản thu nhập trên địa bàn tỉnh Hà Nam; hướng tới tích hợp một số CSDL trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng như: công cụ hỗ trợ việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh, báo cáo chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng…

3. Nâng cấp hệ thống CSDL về thanh tra xây dựng cơ bản tỉnh Hà Nam.

4. Nghiên cứu xây dựng CSDL quản lý hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cho tỉnh Hà Nam hướng tới quản lý toàn diện hoạt động này trên môi trường số.

5. Xây dựng CSDL lưu trữ Hồ sơ lưu trữ điện tử ngành Thanh tra tỉnh Hà Nam.

6. Xây dựng CSDL quản lý Hồ sơ Thanh tra viên của tỉnh Hà Nam.

7. Xây dựng hệ thống nhắc việc trong ngành Thanh tra tỉnh Hà Nam.

8. Xây dựng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tới cơ quan thanh tra các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, thị xã và Thanh tra Chính phủ khi có yêu cầu;

9. Tích hợp các phần mềm, ứng dụng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành Thanh tra, để phục vụ công tác chuyên môn như: Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; Phần mềm báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo; cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý tài sản, thu nhập thực hiện theo lộ trình chỉ đạo của Trung ương./.​