Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Chương trình kế hoạch hoạt động của Thanh tra tỉnh  
Kế hoạch Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2023