Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 202...

Chương trình kế hoạch hoạt động của Thanh tra tỉnh  
Kế hoạch Áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ

Ngày 20/5/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Kế hoạch Áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ.

Toàn văn Kế hoạch có tại bản đính kèm:​2-2021-cq-797-1.PDF