Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch 1451/ KH-UBND tỉnh về Triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Kế hoạch 1451/ KH-UBND tỉnh về Triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân