Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2023

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2023

Thực hiện Văn bản số 878/TTCP-KHTH ngày 10/6/2022 của Thanh tra Chính phủ về việc đề xuất định hướng xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2023 và sự chỉ đạo của UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm; Thanh tra tỉnh Văn bản số 548/TTr ngày 03/10/2022 hướng dẫn các đơn vị xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2023.

Chi tiết trong file đính kèm ​

Hướng dẫn XD KH thanh tra năm 2023.pdf