Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn đơn khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Kiểu ở đội 3, Bạch Xá, xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên

Hoạt động nghiệp vụ Khiếu nại, tố cáo  
Hướng dẫn đơn khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Kiểu ở đội 3, Bạch Xá, xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên

Ngày 14/5/2018 Thanh tra tỉnh nhận được đơn của ông Nguyễn Hữu Kiểu ở đội 3, Bạch Xá, xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên với nội dung: Khiếu nại về việc bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu công nghiệp Đồng Văn III.

Sau khi xem xét nội dung khiếu nại và căn cứ Luật khiếu nại, Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 3/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khiếu nại, đơn khiếu nại của ông không thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh.

Ngày 22/5/2018, Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 186 /TTr trả lại đơn và hướng dẫn ông gửi đơn đến UBND huyện Duy Tiên để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền./.​