Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Đảng và Đoàn thể  
Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Ngày 07/12/2022, Chi bộ Thanh tra tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

      Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ  năm 2023 của Chi bộ Thanh tra tỉnh Hà Nam. Trong năm 2022, Ban chấp hành Chi bộ Thanh tra tỉnh Hà Nam đã tập trung chỉ đạo đơn vị đạt được nhiều kết quả quan trọng, thực hiện hoàn thành kế hoạch công tác thanh tra, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo và thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng. Thanh tra tỉnh thực hiện 27 cuộc thanh tra hành chính (theo kế hoạch 19 cuộc, đột xuất 08 cuộc) tại 153 đơn vị trên các lĩnh vực quản lý tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, đã kết thúc thanh tra trực tiếp 22 cuộc (ban hành 125 kết luận thanh tra). Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm với số tiền 28.238,2 triệu đồng; trong đó: Thu hồi về NSNN 6.196,7 triệu đồng; giảm trừ quyết toán 513,7 triệu đồng; kiến nghị khác 21.527,8 triệu đồng. Chuyển cơ quan điều tra 01 vụ việc. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 05/8/2022 về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. Làm thủ tục đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy khối xét công nhận đảng viên chính thức cho 02 đảng viên dự bị.

z3942735663458_af259a6818479e810f2add34ef0f96b2.jpg

     Đồng thời, Chi bộ Thanh tra tỉnh Hà Nam đã tập trung chỉ đạo đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; công tác phát triển đảng viên đạt 100% chỉ tiêu đã đăng ký với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ngay từ đầu năm; hoạt động các chi bộ ngày càng được củng cố và nâng chất. Từ những kết quả đạt được nêu trên, qua công tác kiểm tra, đánh giá tổ chức cơ sở đảng cuối năm, Chi bộ Thanh tra tỉnh Hà Nam được xếp loại Chi bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.​

z3942735755582_ab9ebb69b15a0b1eb6f4bc77034dd3e9.jpg

      Tại hội nghị, các đảng viên đã phát biểu tham luận về vai trò lãnh đạo của Chi bộ đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác cải cách hành chính; phát triển công tác đoàn thể. Các đảng viên đã thảo luận về nhưng ưu điểm, hạn chế, mặt làm được, mặt chưa làm được trong quá trình công tác; đồng thời đã đề xuất những giải pháp cụ thể trong từng lĩnh vực nhằm khắc phục hạn chế, phát huy những ưu điểm trong năm 2023.

      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Đông, Phó Bí thư chi bộ Thanh tra tỉnh Hà Nam đề nghị các đồng chí đảng viên tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, tăng cường công tác tuyên truyền; nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong lãnh đạo hoạt động của cấp ủy về công tác xây dựng Đảng, đặc biệt thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quan tâm công tác phát triển đảng viên mới, cùng nhau đoàn kết tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm vụ chính trị năm 2023 của chi bộ Thanh tra tỉnh Hà Nam./.​