Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Góp ý dự thảo các Thông tư về nghiệp vụ thanh tra

Xin ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân cho các dự thảo văn bản Quy phạm pháp luật  
Góp ý dự thảo các Thông tư về nghiệp vụ thanh tra