Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc việc rà soát, báo cáo kết quả thực hiện các kết luận giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của Trung ương ...

Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định  
Đôn đốc việc rà soát, báo cáo kết quả thực hiện các kết luận giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của Trung ương đối với tỉnh

Thực hiện Văn bản số 1317/UBND-NC ngày 31/05/2021 của UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc cơ quan, đơn vị rà soát, tổng hợp kết quả thực hiện các kết luận giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của Trung ương đối với tỉnh theo ngành, lĩnh vực phụ trách, thời kỳ báo cáo từ năm 2015 đến nay;

Ngày 10/6/2021 Thanh tra tỉnh có văn bản số 328/TTr-NV4 gửi các Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện về việc đôn đốc việc rà soát, báo cáo kết quả thực hiện các kết luận giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của Trung ương đối với tỉnh.​