Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc triển khai sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Đôn đốc triển khai sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo

Ngày 04/4/2022, Thanh tra tỉnh Hà Nam đã ban hành Công văn số 173/TTr gửi giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; thanh tra các huyện, thị xã, thành phố; các phòng, nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh về việc đôn đốc triển khai sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo.

Cụ thể, Thanh tra tỉnh Hà Nam đề nghị các các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí cán bộ và các điều kiện cơ sở vật chất, chỉ đạo cập nhật đầy đủ, kịp thời số liệu vào Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo theo quy định. UBND các huyện, thị xã, thành phố đôn đốc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thực hiện việc cập nhật số liệu vào hệ thống.

Thanh tra tỉnh Hà Nam cũng ban hành hướng dẫn kèm theo về địa chỉ truy cập hệ thống, tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm, số điện thoại hỗ trợ kỹ thuật để đảm bảo việc cập nhật thông tin được thông suốt và cập nhật.

Đây là hoạt động của Thanh tra tỉnh Hà Nam thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Trước đó, ngày 12/8/2021, Thanh tra tỉnh có Văn bản số 468/TTr về việc đề nghị các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cập nhật đầy đủ số liệu về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo vào Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia. Tuy nhiên, qua kiểm tra, rà soát hiện nay còn một số đơn vị chưa thực hiện việc cập nhật số liệu vào phần mềm. Số liệu được cập nhật của các đơn vị thấp hơn rất nhiều so với số liệu trong báo cáo cùng kỳ./.​