Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc kết luận thanh tra số 96 đối với UBND thành phố Phủ Lý

Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định  
Đôn đốc kết luận thanh tra số 96 đối với UBND thành phố Phủ Lý

Thực hiện Kết luận số 96/KL-TTr ngày 28/10/2020 của Thanh tra tỉnh thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật và nhiệm vụ quyền hạn của UBND thành phố Phủ Lý về một số lĩnh vực trọng tâm; Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2017-2019.

Ngày 21/5/2021 Thanh tra tỉnh có công văn số 272/TTr-NV4 gửi UBND thành phố Phủ Lý về việc báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 96/KL-TTr ngày 28/10/2020 của Thanh tra tỉnh. ​