Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc kết luận thanh tra số 94 đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định  
Đôn đốc kết luận thanh tra số 94 đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện Kết luận số 94/KL-TTr ngày 21/10/2020 của Thanh tra tỉnh thanh tra việc thực hiện công vụ, nhiệm vụ của cán bộ công chức, viên chức tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, giai đoạn năm 2018-2019.

Ngày 21/5/2021 Thanh tra tỉnh có công văn số 271/TTr-NV4 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 94/KL-TTr ngày 21/10/2020 của Thanh tra tỉnh. ​