Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc kết luận thanh tra số 93 đối với UBND huyện Kim Bảng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở ...

Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định  
Đôn đốc kết luận thanh tra số 93 đối với UBND huyện Kim Bảng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng

Thực hiện Kết luận số 93/KL-TTr ngày 01/11/2019 của Thanh tra tỉnh thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật các dự án đấu giá, các khu đấu giá quyền sử dụng đất và việc chấp hành chính sách pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Kim Bảng.

Ngày 21/5/2021 Thanh tra tỉnh có công văn số 275/TTr-NV4 gửi các đơn vị liên quan về việc báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 93/KL-TTr ngày 01/11/2019 của Thanh tra tỉnh. ​