Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc kết luận thanh tra số 90 đối với UBND huyện Kim Bảng

Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định  
Đôn đốc kết luận thanh tra số 90 đối với UBND huyện Kim Bảng

Thực hiện Kết luận số 90/KL-TTr ngày 21/10/2020 của Thanh tra tỉnh thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn một số lĩnh vực trọng tâm; Trách nhiệm của Thủ trưởng trong thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN tại UBND huyện Kim Bảng từ năm 2018-2019.

Ngày 21/5/2021 Thanh tra tỉnh có công văn số 268/TTr-NV4 gửi UBND huyện Kim Bảng về việc báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 90/KL-TTr ngày 21/10/2020 của Thanh tra tỉnh. ​