Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc kết luận thanh tra số 82 đối với Công ty CP vật liệu xây dựng nhà Hà Nội số 28

Đôn đốc kết luận thanh tra số 82 đối với Công ty CP vật liệu xây dựng nhà Hà Nội số 28

Thực hiện Kết luận số 82/KL-TTr ngày 20/9/2019 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản của Công ty CP vật liệu xây dựng nhà Hà Nội số 28.

Ngày 23/3/2020 Thanh tra tỉnh có công văn đôn đốc số 129/TTr-NV4 gửi Công ty CP vật liệu xây dựng nhà Hà Nội số 28 về việc báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra số 82/KL-TTr ngày 20/9/2019 của Thanh tra tỉnh. 


Tin liên quan