Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc kết luận thanh tra số 80 đối với Chi nhánh Công ty CP xây dựng số 12 - Hà Nam

Đôn đốc kết luận thanh tra số 80 đối với Chi nhánh Công ty CP xây dựng số 12 - Hà Nam

 Thực hiện Kết luận số 80/KL-TTr ngày 20/9/2019 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản của Chi nhánh Công ty CP xây dựng số 12 - Hà Nam.

Ngày 23/3/2020 Thanh tra tỉnh có công văn đôn đốc số 131/TTr-NV4 gửi Chi nhánh Công ty CP xây dựng số 12 - Hà Nam về việc báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra số 80/KL-TTr ngày 20/9/2019 của Thanh tra tỉnh. ​


Tin liên quan