Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc kết luận thanh tra số 78 đối với Công ty TNHH Sơn Hữu

Đôn đốc kết luận thanh tra số 78 đối với Công ty TNHH Sơn Hữu

Thực hiện Kết luận số 78/KL-TTr ngày 20/9/2019 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản của Công ty TNHH Sơn Hữu.

Ngày 23/3/2020 Thanh tra tỉnh có công văn đôn đốc số 133/TTr-NV4 gửi Công ty TNHH Sơn Hữu về việc báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra số 78/KL-TTr ngày 20/9/2019 của Thanh tra tỉnh. ​


Tin liên quan