Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc kết luận thanh tra số 78 đối với Công ty TNHH Sơn Hữu

Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định  
Đôn đốc kết luận thanh tra số 78 đối với Công ty TNHH Sơn Hữu

Thực hiện các Kết luận số 78/KL-TTr ngày 20/9/2019 của Chánh thanh tra tỉnh Hà Nam Thanh tra về việc chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động khoáng sản đối với đối với Công ty TNHH Sơn Hữu;

Ngày 21/6/2021 Thanh tra tỉnh có công văn số 354/TTr-NV4 gửi Công ty TNHH Sơn Hữu về việc báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 78/KL-TTr ngày 20/9/2019 của Thanh tra tỉnh.