Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc kết luận thanh tra số 68 đối với Công ty CP khai thác chế biến đá Hữu Phước

Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định  
Đôn đốc kết luận thanh tra số 68 đối với Công ty CP khai thác chế biến đá Hữu Phước

Thực hiện Kết luận số 68/KL-TTr ngày 29/10/2018 của Chánh thanh tra tỉnh Hà Nam Thanh tra về việc chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động khoáng sản đối với Công ty CP khai thác chế biến đã Hữu Phước;

Ngày 21/6/2021 Thanh tra tỉnh có công văn số 354/TTr-NV4 gửi Công ty CP khai thác chế biến đã Hữu Phước về việc báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 68/KL-TTr ngày 29/10/2018 của Thanh tra tỉnh.