Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc kết luận thanh tra số 63 đối với Sở Tài nguyên và Môi trường

Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định  
Đôn đốc kết luận thanh tra số 63 đối với Sở Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện Kết luận số 63/KL-TTr ngày 18/8/2022 của Thanh tra tỉnh về thanh tra công tác quản lý đất đai, xử lý các nội dung liên quan đến công tác quản lý đất đai, quy hoạch phát triển rừng, trồng rừng và xử lý các nội dung liên quan đến đất nông trường Ba Sao;

Ngày 27/7/2023 Thanh tra tỉnh có công văn số 448/TTr-NV4 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 63/KL-TTr ngày 18/8/2022 của Thanh tra tỉnh. ​