Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc kết luận thanh tra số 56 đối với Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Thanh Sơn

Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định  
Đôn đốc kết luận thanh tra số 56 đối với Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Thanh Sơn

Thực hiện Kết luận số 56/KL-TTr ngày 23/06/2022 của Thanh tra tỉnh về thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật tại Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Thanh Sơn;

Ngày 11/10/2022 Thanh tra tỉnh có công văn số 563/TTr-NV4 gửi Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Thanh Sơn về việc báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 56/KL-TTr ngày 23/06/2022 của Thanh tra tỉnh. ​