Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc kết luận thanh tra số 48 đối với Công ty TNHH xây dựng Phúc Thành

Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định  
Đôn đốc kết luận thanh tra số 48 đối với Công ty TNHH xây dựng Phúc Thành

Thực hiện Kết luận số 48/KL-TTr ngày 06/06/2022 của Thanh tra tỉnh về thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật trong niên độ kế toán năm 2021 tại Công ty TNHH xây dựng Phúc Thành;

Ngày 11/10/2022 Thanh tra tỉnh có công văn số 563/TTr-NV4 gửi Công ty TNHH xây dựng Phúc Thành về việc báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 48/KL-TTr ngày 06/06/2022 của Thanh tra tỉnh. ​