Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc kết luận thanh tra số 47 đối với Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Thành Lộc

Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định  
Đôn đốc kết luận thanh tra số 47 đối với Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Thành Lộc
Thực hiện Kết luận số 47/KL-TTr ngày 06/06/2022 của Thanh tra tỉnh về thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật tại Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Thành Lộc;Ngày 11/10/2022 Thanh tra tỉnh có công văn số 563/TTr-NV4 gửi Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Thành Lộc về việc báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 47/KL-TTr ngày 06/06/2022 của Thanh tra tỉnh.