Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc kết luận thanh tra số 38 đối với UBND huyện Lý Nhân, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, ...

Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định  
Đôn đốc kết luận thanh tra số 38 đối với UBND huyện Lý Nhân, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Công ty TNHH Đông Châu Giang

Thực hiện Kết luận số 38/KL-TTr ngày 25/5/2020 của Thanh tra tỉnh thanh tra dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở và thương mại tại thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Ngày 21/5/2021 Thanh tra tỉnh có công văn số 276/TTr-NV4 gửi các đơn vị liên quan về việc báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 38/KL-TTr ngày 25/5/2020 của Thanh tra tỉnh.