Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc kết luận thanh tra số 38 đối với Công ty TNHH Hợp Tiến

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Đôn đốc kết luận thanh tra số 38 đối với Công ty TNHH Hợp Tiến

Thực Kết luận số 38/KL-TTr ngày 18/06/2019 Thanh tra việc thực hiện Dự án Xây dựng Trạm trộn bê tông nhựa tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm của Công ty TNHH Hợp Tiến.

Ngày 11/12/2019 Thanh tra tỉnh có công văn số 468/TTr-NV4 gửi Công ty TNHH Hợp Tiến về việc báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra số 38/KL-TTr ngày 18/06/2019 của Thanh tra tỉnh.