Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc kết luận thanh tra số 38 đối với Công ty CP đầu tư phát triển và xây dựng Thăng Long

Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định  
Đôn đốc kết luận thanh tra số 38 đối với Công ty CP đầu tư phát triển và xây dựng Thăng Long

Thực hiện Kết luận số 38/KL-TTr ngày 24/05/2022 của Thanh tra tỉnh về thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Thăng Long;

Ngày 11/10/2022 Thanh tra tỉnh có công văn số 563/TTr-NV4 gửi Công ty CP đầu tư phát triển và xây dựng Thăng Long về việc báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 38/KL-TTr ngày 25/04/2022 của Thanh tra tỉnh. ​