Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc kết luận thanh tra số 36 đối với UBND huyện Lý Nhân

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Đôn đốc kết luận thanh tra số 36 đối với UBND huyện Lý Nhân

Thực Kết luận số 36/KL-TTr ngày 17/6/2019 Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; tiếp dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham  nhũng năm 2017-2018.

Ngày 11/12/2019 Thanh tra tỉnh có công văn số 465/TTr-NV4 gửi UBND huyện Lý Nhân về việc báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra số 36/KL-TTr ngày 17/6/2019 của Thanh tra tỉnh.​​