Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc kết luận thanh tra số 29 đối với Công ty cổ phần Châu Giang

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Đôn đốc kết luận thanh tra số 29 đối với Công ty cổ phần Châu Giang

Thực Kết luận số 29/KL-TTr ngày 08/5/2019 thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật tại Công ty cổ phần Châu Giang.

Ngày 11/12/2019 Thanh tra tỉnh có công văn số 467/TTr-NV4 gửi Công ty cổ phần Châu Giang về việc báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra số 29/KL-TTr ngày 08/5/2019 của Thanh tra tỉnh.​