Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc kết luận thanh tra số 28 đối Sở Y tế tỉnh Hà Nam và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam

Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định  
Đôn đốc kết luận thanh tra số 28 đối Sở Y tế tỉnh Hà Nam và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam
Thực hiện Kết luận số 28/KL-TTr ngày 25/04/2022 của Thanh tra tỉnh về thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam;Ngày 26/8/2022 Thanh tra tỉnh có công văn số 481/TTr-NV4 gửi Sở Y tế tỉnh Hà Nam và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam về việc báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 28/KL-TTr ngày 25/04/2022 của Thanh tra tỉnh.