Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc kết luận thanh tra số 28, 29, 30, 31, 32, 40 đối với Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Đôn đốc kết luận thanh tra số 28, 29, 30, 31, 32, 40 đối với Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm

Thực hiện các Kết luận số 27/KL-TTr ngày 04/5/2020, số 28/KL-TTr ngày 04/5/2020, số 29/KL-TTr ngày 04/5/2020, số 30/KL-TTr ngày 04/5/2020, số 31/KL-TTr ngày 04/5/2020, số 32/KL-TTr ngày 04/5/2020, số 40/KL-TTr ngày 15/6/2020 Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản của một số dự án trên địa bàn huyện Thanh Liêm.

Ngày 26/01/2021 Thanh tra tỉnh có công văn đôn đốc số 59/TTr-NV4 gửi Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm về việc báo cáo kết quả thực hiện các kết luận thanh tra số số 27, 28, 29, 30, 31, 32/KL-TTr ngày 04/5/2020 và số 40/KL-TTr ngày 15/6/2020 của Thanh tra tỉnh.