Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc kết luận thanh tra số 27 đối với Ủy ban nhân dân xã Liêm Phong

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Đôn đốc kết luận thanh tra số 27 đối với Ủy ban nhân dân xã Liêm Phong

Thực hiện Kết luận số 27/KL-TTr ngày 04/5/2020 của Thanh tra tỉnh thanh tra dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông xã Liêm Phong: Tuyến 1 từ chùa Yên Thống đến đường CT6; tuyến 2 gồm tuyến chính từ đường CT6 đến cây đa quán chợ và tuyến nhánh; Tuyến 3 từ đường trục xã đến xóm 3 Yên Thống.

Ngày 29/01/2021 Thanh tra tỉnh có công văn đôn đốc số 68/TTr-NV4 gửi Ủy ban nhân dân xã Liêm Phong về việc báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra số 27/KL-TTr ngày 04/5/2020 của Thanh tra tỉnh. ​