Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc kết luận thanh tra số 17 đối với Ban Quản lý dự án các Công trình giao thông tỉnh

Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định  
Đôn đốc kết luận thanh tra số 17 đối với Ban Quản lý dự án các Công trình giao thông tỉnh

Thực hiện Kết luận số 17/KL-TTr ngày 25/03/2020 của Thanh tra tỉnh thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn một số lĩnh vực trọng tâm; Trách nhiệm của Thủ trưởng trong thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN tại Ban QLDA ĐTXD các Công trình giao thông tỉnh Hà Nam từ năm 2017-2019.

Ngày 21/5/2021 Thanh tra tỉnh có công văn số 266/TTr-NV4 gửi Ban Quản lý dự án các Công trình giao thông tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 17/KL-TTr ngày 25/03/2020 của Thanh tra tỉnh. ​