Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc các kết luận thanh tra của một số doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định  
Đôn đốc các kết luận thanh tra của một số doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Thực hiện các Kết luận số 07/KL-TTr ngày 16/02/2022, số 08/KL-TTr ngày 16/02/2022, số 09/KL-TTr ngày 16/02/2022, số 10/KL-TTr ngày 16/02/2022, số 11/KL-TTr ngày 16/02/2022, số 12/KL-TTr ngày 16/02/2022, số 13/KL-TTr ngày 16/02/2022, số 14/KL-TTr ngày 16/02/2022, số 15/KL-TTr ngày 16/02/2022, số 16/KL-TTr ngày 16/02/2022 của Thanh tra tỉnh về thanh tra toàn diện việc thực hiện chính sách pháp luật của một số doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh;

Ngày 26/8/2022 Thanh tra tỉnh có công văn số 486/TTr-NV4 gửi một số doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉn về việc báo cáo kết quả thực hiện các kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh. ​